VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) zprostředkovatele (dále „ASIJO s.r.o.“)  tvoří nedílnou součást Cestovní smlouvy (dále „CS“).  

 

CS byla uzavřena mezi ASIJO s.r.o. a objednavatelem, jakožto kontaktní osobou, společně  se všemi dalšími účastníky uvedenými v CS (dále jen „zákazník“). 

 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 2. ASIJO s.r.o. se zavazuje, že všem zákazníkům uvedeným ve CS poskytne předem  domluvené služby a zákazník se zavazuje, že včas zaplatí dohodnutou cenu. 
 3. Smluvní vztah mezi zákazníkem a ASIJO s.r.o. vzniká na základě uzavřené CS. CS  nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá  okamžikem připsáním celkové částky na bankovní účet ASIJO s.r.o. Pokud  zákazník celkovou částku neuhradí do 14 dnů od obdržení CS, zaniká  platnost CS s účinky od počátku. Platební podmínky je možné dle vzájemné dohody obou stran individuálně upravit. 

 

 1. VĚKOVÁ HRANICE, CESTOVNÍ DOKLADY  
 2. Osoby do 18 let se mohou zúčastnit  pouze v doprovodu odpovědné osoby  starší 18 let. 
 3. Všichni zákazníci uvedení ve CS jsou odpovědní za dodržování pasových, celních,  zdravotních a dalších předpisů všech zemí, přes něž se cestuje, jakož i země, do níž  se cestuje, včetně přepravních a ubytovacích podmínek. 
 4. Žádný ze zákazníků uvedený ve CS nemá právo na jiné služby než ty, které tvoří  součást uhrazené CS. Je však možné se s ASIJO s.r.o. v průběhu dovolené kdykoliv domluvit na přikoupení dalšího programu. 

 

III. CENA Z, ÚHRADA  

 1. Souhrnnou cenu hradí zákazník bankovním převodem na bankovní účet ASIJO s.r.o., nejpozději do 14 dnů od obdržení CS, a to v plné výši. Případně – platební podmínky je možné dle vzájemné dohody obou stran individuálně upravit. 
 2. Je-li CS uzavřena v době kratší než 20 dnů před datem zahájení, má zákazník povinnost uhradit celkovou souhrnnou cenu v den uzavření CS.  

 

 1. ZMĚNY VE CS  
 2. a) Změny CS ze strany zákazníka: 

– Před zahájením  může zákazník písemně oznámit ASIJO s.r.o., že se dovolené za  stejných podmínek zúčastní jiná osoba. Taková změna musí být právně i technicky možná a  uskutečnitelná (např. s ohledem na lhůtu pro zajištění nové letenky atd.). Oznámení o změně  musí být ASIJO s.r.o. oznámeno minimálně 3 dny dopředu před konáním dovolené. 1. b) Změny CS ze strany ASIJO s.r.o.:  
 2. Před konáním:  

– ASIJO s.r.o. má právo z objektivních důvodů změnit program, přesunout dobu jeho  konání či další sjednané podmínky. ASIJO s.r.o. má povinnost takové změny zákazníkovi písemně oznamovat (emailem) – včetně návrhu nové ceny. Pokud zákazník nejpozději do 

7 dnů od obdržení návrhu změn od CS neodstoupí, pak platí, že s navrženými změnami  souhlasí. 

Odstoupí-li zákazník z tohoto důvodu od CS, vrátí mu ASIJO s.r.o. celkovou  souhrnnou částku uhrazenou, dle CS..  

– Dojde-li vlivem povětrnostních podmínek, technických podmínek, nebo v důsledku  mimořádných okolností ke změně či zpoždění letu, ASIJO s.r.o. nenahrazuje služby, které v  důsledku těchto změn nemohly být vyčerpány a neodpovídá za případné škody, které by tím  mohly zákazníkům vzniknout.  

 

 1. V průběhu::  

– ASIJO s.r.o. má právo provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb, je-li to  z naléhavých důvodů nezbytně nutné a není možno dodržet stanovený program a poskytnout  původně objednané služby. V takových případech má ASIJO s.r.o. povinnost:  

 1. zajistit náhradní program a služby ve stejném nebo vyšším rozsahu a kvalitě 
 2. upravit souhrnnou cenu v závislosti na provedených změnách programu a služeb a vrátit  zákazníkovi rozdíl v ceně̌, pokud byly náhradní služby poskytnuty v nižším rozsahu. 

 

 1. c) Změny CS z důvodu opatření proti šíření COVID-19 

– Dojde-li k situaci, že zákazník nemůže kvůli opatřením proti šíření nemoci COVID-19 vycestovat, ASIJO s.r.o. mu bez jakékoliv finanční sankce nabídne nový termín, který  zákazník vybírá na základě svých požadavků a možností. 

– Nový termín si zákazník může vybrat libovolně po dobu 5 let od původního termínu  dovolené. Termín nové dovolené musí být ASIJO s.r.o. oznámen minimálně 3 měsíce  předem. 

– Program ani obsah původní CS se nemění, změna se týká pouze termínu. 

 

 1. ODSTOUPENÍ OD CS  
 2. Odstoupí-li zákazník od CS a důvodem odstoupení není porušení povinnosti ASIJO s.r.o.  stanovené CS nebo Občanským zákoníkem, nebo odstoupí-li ASIJO s.r.o. od CS před  zahájením dovolené z důvodu porušení povinnosti zákazníka, má ASIJO s.r.o. právo požadovat  po zákazníkovi zaplacení odstupného v následující výši:  
 • Zrušení minimálně 30 dní předem: 30% z celkové souhrnné částky.
 • Zrušení v rozmezí 29-14 dní předem: 75% z celkové souhrnné částky.
 • Zrušení méně než 13 dní předem: 100% z celkové souhrnné částky.

 

 1. REKLAMACE  
 2. ASIJO s.r.o. odpovídá za porušení závazků vyplývajících z uzavřené CS.  
 3. Zákazník musí reklamaci uplatnit písemně a nejpozději do jednoho měsíce od skončení, nebo v případě, že se dovolená neuskutečnila, ode dne, kdy měla být  dovolená podle CS ukončena. Pokud zákazník v průběhu, anebo po  skončení přijme ze strany

ASIJO s.r.o. kompenzaci (finanční či poskytnutí jiných služeb), je tím reklamace  považována za vyřízenou.  

 1. Lhůta pro vyřízení reklamace ASIJO s.r.o. je 30 dnů, pokud se nedohodne se  zákazníkem na lhůtě delší. 
 2. Zákazník má ve smyslu § 2900 až § 2903 Občanského zákoníku povinnost počínat si  tak, aby mu následkem nekonání, nedbalého jednání, znemožnění plnění ze strany  ASIJO s.r.o., nebo nevyužitím práva nevznikla škoda.  
 3. ASIJO s.r.o. neodpovídá za škodu, která byla způsobena zákazníkem či třetí osobou,  která není spojena s poskytováním služeb. ASIJO s.r.o. neručí za úroveň služeb a akcí, které si zákazník objedná na místě a jejichž organizátorem není ASIJO s.r.o.

 

 1. Zákazník, který bez zavinění ASIJO s.r.o. nevyčerpá v průběhu  zcela nebo  zčásti všechny zaplacené služby, nemá nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby. 

 

VII. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 

Všichni zákazníci uvedení v CS berou na vědomí, že cestovní pojištění není součástí  a je třeba jej zvlášť přiobjednat. 

 

VIII. LETECKÝ TRANSFER

Všichni zákazníci uvedení v CS berou na vědomí, že letecký transfer není součástí  a je třeba jej zvlášť přiobjednat.  1. ZÁZNAM A POUŽITÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

ASIJO s.r.o. si vyhrazuje právo pořizovat fotografie během vaší dovolené pro účely marketingové propagace. 1. ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ 
 2. Tyto VOP ASIJO s.r.o. jsou účinné ode dne 1. 1. 2017 a jsou součástí CS. Smluvní  strany se podpisem CS zavázaly jimi řídit. 
 3. Všichni zákazníci uvedení v CS souhlasí s tím, aby ASIJO s.r.o. ve smyslu zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávalo jeho osobní údaje poskytnuté za účelem zajištění dovolené a dalších služeb, a to pouze ke své činnosti. Za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (daňové, účetní, archivační, atd.), budou osobní údaje (data) archivována po zákonem stanovenou dobu (nejméně 5 let).