VOP

Lorem ipsum

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) zprostředkovatele (dále „ASIJO s.r.o.“)  tvoří nedílnou součást Smlouvy o zájezdu (dále „SOZ“).  

SOZ byla uzavřena mezi ASIJO s.r.o. a objednavatelem, jakožto kontaktní osobou, společně  se všemi dalšími účastníky zájezdu uvedenými v SOZ (dále jen „zákazník“). 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 2. ASIJO s.r.o. se zavazuje, že všem zákazníkům uvedeným ve SOZ poskytne předem  domluvené služby a zákazník se zavazuje, že včas zaplatí dohodnutou cenu. 
 3. Smluvní vztah mezi zákazníkem a ASIJO s.r.o. vzniká na základě uzavřené SOZ. SOZ  nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá  okamžikem připsáním celkové částky za zájezd na bankovní účet ASIJO s.r.o. Pokud  zákazník celkovou částku za zájezd neuhradí do 14 dnů od obdržení SOZ, zaniká  platnost SOZ s účinky od počátku. Platební podmínky je možné dle vzájemné dohody obou stran individuálně upravit. 
 1. VĚKOVÁ HRANICE, CESTOVNÍ DOKLADY  
 2. Osoby do 18 let se mohou zúčastnit zájezdu pouze v doprovodu odpovědné osoby  starší 18 let. 
 3. Všichni zákazníci uvedení ve SOZ jsou odpovědní za dodržování pasových, celních,  zdravotních a dalších předpisů všech zemí, přes něž se cestuje, jakož i země, do níž  se cestuje, včetně přepravních a ubytovacích podmínek. 
 4. Žádný ze zákazníků uvedený ve SOZ nemá právo na jiné služby než ty, které tvoří  součást uhrazeného zájezdu. Je však možné se s ASIJO s.r.o. v průběhu dovolené kdykoliv domluvit na přikoupení dalšího programu. 

III. CENA ZÁJEZDU, ÚHRADA  

 1. Souhrnnou cenu za zájezd hradí zákazník bankovním převodem na bankovní účet ASIJO s.r.o., nejpozději do 14 dnů od obdržení SOZ, a to v plné výši. Případně – platební podmínky je možné dle vzájemné dohody obou stran individuálně upravit. 
 2. Je-li SOZ uzavřena v době kratší než 7 dnů před datem zahájení zájezdu, má zákazník povinnost uhradit celkovou souhrnnou cenu v den uzavření SOZ.  
 1. ZMĚNY VE SOZ  
 2. a) Změny SOZ ze strany zákazníka: 

– Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit ASIJO s.r.o., že se zájezdu za  stejných podmínek zúčastní jiná osoba. Taková změna musí být právně i technicky možná a  uskutečnitelná (např. s ohledem na lhůtu pro zajištění nové letenky atd.). Oznámení o změně  musí být ASIJO s.r.o. oznámeno minimálně 3 dny dopředu před konáním zájezdu.

 • b) Změny SOZ ze strany ASIJO s.r.o.:  
 • Před konáním zájezdu:  

– ASIJO s.r.o. má právo z objektivních důvodů změnit program zájezdu, přesunout dobu jeho  konání či další sjednané podmínky. ASIJO s.r.o. má povinnost takové změny zákazníkovi písemně oznamovat (emailem) – včetně návrhu nové ceny. Pokud zákazník nejpozději do 

7 dnů od obdržení návrhu změn od SOZ neodstoupí, pak platí, že s navrženými změnami  souhlasí. Odstoupí-li zákazník z tohoto důvodu od SOZ, vrátí mu ASIJO s.r.o. celkovou  souhrnnou částku uhrazenou za zájezd.  

– Dojde-li vlivem povětrnostních podmínek, technických podmínek, nebo v důsledku  mimořádných okolností ke změně či zpoždění letu, ASIJO s.r.o. nenahrazuje služby, které v  důsledku těchto změn nemohly být vyčerpány a neodpovídá za případné škody, které by tím  mohly zákazníkům vzniknout.  

 1. V průběhu zájezdu:  

– ASIJO s.r.o. má právo provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb, je-li to  z naléhavých důvodů nezbytně nutné a není možno dodržet stanovený program a poskytnout  původně objednané služby. V takových případech má ASIJO s.r.o. povinnost:  

 1. zajistit náhradní program a služby ve stejném nebo vyšším rozsahu a kvalitě 
 2. upravit souhrnnou cenu v závislosti na provedených změnách programu a služeb a vrátit  zákazníkovi rozdíl v ceně̌, pokud byly náhradní služby poskytnuty v nižším rozsahu. 
 1. c) Změny SOZ z důvodu opatření proti šíření COVID-19 

– Dojde-li k situaci, že zákazník nemůže kvůli opatřením proti šíření nemoci COVID-19 na Bali  vycestovat, ASIJO s.r.o. mu bez jakékoliv finanční sankce nabídne nový termín, který  zákazník vybírá na základě svých požadavků a možností. 

– Nový termín si zákazník může vybrat libovolně po dobu 5 let od původního termínu  dovolené. Termín nové dovolené musí být ASIJO s.r.o. oznámen minimálně 3 měsíce  předem. 

– Program ani obsah původní SOZ se nemění, změna se týká pouze termínu. 

 1. ODSTOUPENÍ OD SOZ  
 2. Odstoupí-li zákazník od SOZ a důvodem odstoupení není porušení povinnosti ASIJO s.r.o.  stanovené SOZ nebo Občanským zákoníkem, nebo odstoupí-li ASIJO s.r.o. od SOZ před  zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníka, má ASIJO s.r.o. právo požadovat  po zákazníkovi zaplacení odstupného v následující výši:  
 • Zrušení zájezdu minimálně 30 dní předem: 30% z celkové souhrnné částky zájezdu 
 • Zrušení zájezdu v rozmezí 29-14 dní předem: 75% z celkové souhrnné částky zájezdu
 • Zrušení zájezdu méně než 13 dní předem: 100% z celkové souhrnné částky zájezdu 
 1. REKLAMACE  
 2. ASIJO s.r.o. odpovídá za porušení závazků vyplývajících z uzavřené SOZ.  
 3. Zákazník musí reklamaci uplatnit písemně a nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být  zájezd podle SOZ ukončen. Pokud zákazník v průběhu zájezdu, anebo po jeho skončení přijme ze strany

ASIJO s.r.o. kompenzaci (finanční či poskytnutí jiných služeb), je tím reklamace  považována za vyřízenou.  

 1. Lhůta pro vyřízení reklamace ASIJO s.r.o. je 30 dnů, pokud se nedohodne se  zákazníkem na lhůtě delší. 
 2. Zákazník má ve smyslu § 2900 až § 2903 Občanského zákoníku povinnost počínat si  tak, aby mu následkem nekonání, nedbalého jednání, znemožnění plnění ze strany  ASIJO s.r.o., nebo nevyužitím práva nevznikla škoda.  
 3. ASIJO s.r.o. neodpovídá za škodu, která byla způsobena zákazníkem či třetí osobou,  která není spojena s poskytováním zájezdu. ASIJO s.r.o. neručí za úroveň služeb a akcí, které si zákazník objedná na místě a jejichž organizátorem není ASIJO s.r.o..  
 4. Zákazník, který bez zavinění ASIJO s.r.o. nevyčerpá v průběhu zájezdu zcela nebo  zčásti všechny zaplacené služby, nedostaví se k odletu apod., nemá nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby. 

VII. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 

Všichni zákazníci uvedení v SOZ berou na vědomí, že cestovní pojištění není součástí zájezdového balíčku a je třeba jej zvlášť přiobjednat. 

VIII. ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ 

 1. Tyto VOP ASIJO s.r.o. jsou účinné ode dne 1. 1. 2017 a jsou součástí SOZ. Smluvní  strany se podpisem SOZ zavázaly jimi řídit. 
 2. Všichni zákazníci uvedení v SOZ souhlasí s tím, aby ASIJO s.r.o. ve smyslu zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávalo jeho osobní údaje poskytnuté za účelem zajištění zájezdu a dalších služeb, a to pouze ke své činnosti. Za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (daňové, účetní, archivační, atd.), budou osobní údaje (data) archivována po zákonem stanovenou dobu (nejméně 5 let).